UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

17:32 / 13 maj 2016 Article


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


Allenex analys 

Veckan startades på Introduce.se med en ny analys för Allenex. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 134 MSEK detta år (2016E) samt 147 MSEK följande år (2017E). EBITDA-resultatet förväntas hamna på 23 MSEK detta år och 30 MSEK nästa år. Bolaget handlas till 22,4x EV/EBIT 2016E.


I måndags publicerade vi en ny analys för Doro samt en ny videointervju (Engelsktalande) med Doros VD Jérôme Arnaud. Vi estimerar att bolagets omsättning ökar med 12,7 % detta år vilket motsvarar en omsättning om 2 072 MSEK (2016E). VPA förväntas öka till 4,39 kr, detta motsvarar en tillväxt om 58,3 % jämfört med föregående års resultat. Doro handlas till 12x EV/EBIT 2016E.

 


Talkpool introduce.se aktieanalys

Inbjudan till teckning av aktier inför listning på Nasdaq First North

Investera i ett växande & lönsamt företag inom telekom & internet of things

TalkPool designar, implementerar och driver telekomnätverk runt om i världen. Genom sin tekniska spjutspetskompetens, mångåriga erfarenhet och en agil affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala telekomleverantörer och operatörer snabb service och hög kvalitet. Dessutom är Talkpool en av få aktörer som redan har konkreta lösningar och kundavtal på plats på den spännande Internet of Things-marknaden.

  • Historisk årlig omsättningstillväxt om 20% sedan grundande 2001.

  • TalkPool har vuxit utan extern finansiering

  • TalkPools omsättning 2015 uppgick till 10,4 MEUR med ett EBIT-resultat om 0,5 MEUR.

  • Orderbok om 9.3 MEUR varav 0,5 MEUR avser ordar inom Internet of Things

  • TalkPools målsättning är att till 2021 nå en omsättning om 40 MEUR med en EBIT-marginal om 8-12%.

Teckningskurs: 22 SEK per aktie (motsvarande en värdering om 48,4 MSEK)
Teckningsperiod: 11 – 18 maj 2016
Emissionsvolym: 10,0 MSEK (Övertilldelningsoption 2,5 MSEK)
Teckningsåtaganden: 7,45 MSEK
Indikativ första handelsdag: 24 maj 2016 

Anmäl dig till investerarpresentationen den 18/5, här.

Informationsmemorandum och teckningssedel kan erhållas via Remium Nordic AB, klicka här.


Analytikerkommentar Del 1

Följande bolag har denna vecka rapporterat Q1 & Q4. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna. 


Addtech - Q4-rapport - Analytikerkommentar 

 ''För kvarvarande verksamheter uppgick omsättningen i Q4 till 1 631 MSEK (1 542), motsvarande en tillväxt om 6% Y/Y. För jämförbara enheter var tillväxten -1% Y/Y. EBIT uppgick till 118 MSEK (117) innebärandes en EBIT-marginal som Y/Y föll från 7,7% till 7,2%. Såväl omsättning som EBIT kom in i stort sett in i linje med våra estimat, men något under konsensusprognoserna (SME Direkt).''


Amasten - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Videointervju 

 ''Hyresintäkterna för kvartalet ökade med 49 % till 56,2 MSEK (37,6) men kom in lägre än vår prognos om 62 MSEK. Att hyresintäkterna kom in under vårt estimat förklaras dels av en något lägre ekonomisk uthyrningsgrad än väntat samt dels av något mindre uthyrbar yta än väntat. Fastighetskostnaderna per kvadratmeter minskade med 15% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta resulterade i en förbättring av överskottsgraden till 45% (37) vilket var högre än vårt estimat om 40%.'' Bolaget handlas till 0,6x P/B 2016E.

Amastens VD David Dahlgren ger först en sammanfattaning av det första kvartalet för året. Därefter svarar han på frågor om nivån för kvartalets centrala kostnader är att vänta under resterande del av året, vad kapitalet från det planerade obligationslånet främst skall användas till, möjligheterna för Amasten att hitta attraktiva förvärv i dagens transaktionsmarknad och vilka effekter en förestående listning på First North Premier kan ge aktieägarna och bolaget. Avslutningsvis berättar om vilket största hinder han ser för Amasten att nå sitt tillväxtmål om 2 mdkr i ökade fastighetsvärden fram till år 2019.

 


 BioGaia - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Videointervju

 ''Omsättningen kom in på 134 MSEK, vilket var en minskning om 4% Y/Y men 7% bättre än vår prognos. I samband med Q4-rapporten uppgav BioGaia att försäljningen hade påverkats negativt av lagerproblem hos Ache, BioGaiasa distributör i Brasilien, och att den effekten kunde dröja kvar under H1 2016. Det problemet verkar finnas kvar då VD räknar med nya leveranser senast under Q4 2016, trots att försäljningen till slutkund utvecklas starkt.'' Bolaget handlas till 6,5x EV/S 2016E.

BioGaias VD Axel Sjöblad berättar om sin egen bakgrund och vad han gjort under sin första period som VD. Därefter berättar om han var nöjd med utvecklingen under det första kvartalet, för vilka marknader som bolaget har tänkt att stärka sin säljorganisation samt berättar avslutningsvis vilka prioriteringar han har under resten av 2016.


Boule Diagnostics - Q1-rapport  - Analytikerkommentar

 ''Omsättningen var 5% bättre än vad vi hade förväntat oss medan EBIT överträffade vår prognos med hela 49%. Rensat för valutaeffekter uppgick försäljningstillväxten till 11,5% Y/Y där störst ökning noterades på Boules två största marknader Asien (+73% Y/Y) och USA (+15% Y/Y). Positivt att instrumentförsäljningen ökade med 18% Y/Y eftersom det lägger en grund för framtida försäljning av förbrukningsvaror. Bruttomarginalen uppgick till 50%, vilket var klart bättre nivå än föregående år och vår prognos.'' Boule Diagnostics handlas till 13,3x P/E 2016E, bolaget har även en direktavkastning om 1,1 %.


Cavotec introduce.se aktieanalys

 Cavotec - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Visserligen steg omsättningen till 46,1 MEURO vilket organiskt Y/Y motsvarade en ökning med 13% men i och med att man jämför sig med ett mycket svagt kvartal förra året är det en besvikelse för oss. Vi hade förväntat oss 52 MEURO och omsättningen i Q4 var t ex 81 MEURO. Glädjande är dock att den förbättring som man noterat beror på ökad ”day-to-day business” och en ökad aktivitet i ett flertal viktiga marknader.'' 


 Catella - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Analys

''Det första kvartalets resultat blev betydligt bättre än vi förväntat. Intäkterna steg med 10% till 462 MSEK (419) och resultat före skatt steg till 75 MSEK (52) . Vi hade förväntat oss en omsättning på 400 MSEK och ett resultat före skatt om 23 MSEK. Hela avvikelsen kan dock förklaras av utvecklingen för Systematic Funds (se nedan). För fastighetsrådgivningen inom Corporate Finance startar alltid året svagt och Q1 2016 var inget undantag, Intäkterna sjönk marginellt till 80 MSEK och förlusten på 12 MSEK blev ungefär som vi förväntat.'' Aktien handlas till 1,0x EV/S 2016E.


 

Concordia Maritime - Analytikerkommentar på förlikningen 

''Dagens uppgörelse som innebär att Concordia betalar 9,25 MUSD i den sedan länge pågående tvisten angående Stena Primorsks grundstötning innebär att ett osäkerhetsmoment är borta. Motpartnerns skadeståndskrav uppgick till 21 MUSD och Concordia ansåg sig ha motkrav. I brist på annat har vi vår kalkyl antagit att processen skulle kosta ungefär hälften dvs ungefär motsvarande dagens uppgörelse.'' Allgon: I torsdags publicerade vi en analys. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 138 MSEK detta år (2016E) samt 159 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 19,80 % detta år samt 15,10 % nästa år. 

 

Catella: Vi publicerade en ny analys denna vecka. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 1 967 MSEK detta år (2016E) samt 1 984 nästa år (2017E). Vår analytiker estimerar även att bolagets EBIT  hamnar på 276 MSEK detta år samt 288 MSEK följande år. 

 

Christian Berner Tech Trade: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Våra förväntningar är att bolaget presenterar ett EBIT resultat om 26,3 MSEK detta år (2016E) och 31,4 MSEK nästa år (2017E). Detta motsvarar EBIT-marginaler om 6 % (2016E) samt 6,9 % (2017E). CBTT handlas till 8,6x EV/EBIT 2016E. Aktien har även en direktavkastning om 3,4 %.


Denna vecka publicerade vi en ny analys för Tethys Oil. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 105 MUSD detta år (2016E) samt 122 MUSD följande år (2017E). Observera att dessa estimat är i USD, här kan du läsa en teknisk analys för USD/SEK. Vi har även publicerat en teknisk analys för Brent Crude

Tethys oil analys


 

I fredags publicerade vi en ny analys för Arise. Vi estimerar att bolagets EBIT resultat hamnar på 72,9 MSEK detta år (2016E) samt 70,5 MSEK nästa år (2017E). Bolaget handlas nu till 15,5x EV/EBIT 2016E. 


Denna vecka publicerade vi en ny analys för Generic. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 110,4 MSEK detta år (2016E) samt 112,8 MSEK följande år (2017E). EBIT-marginalen förväntas även uppgå till 7,6% detta år samt 8,2 % följande år. Bolaget handlas till 4,6x EV/EBIT 2016E.


Analytikerkommentar Del 2

 

Följande bolag har denna vecka rapporterat Q1 & Q4. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna. 


 Clavister - Q1-rapport - Analytikerkommentar

 ''Omsättningen ökade med 67% jämfört med samma kvartal ifjol. Detta berodde på en stark försäljning inom den traditionella försäljningskanalen. I Norden var tillväxten 242%. Även om tillväxtsiffrorna är mycket höga är de absoluta nivåerna relativt låga jämfört med vad vi väntar oss från bolagets partneravtal.''


CTT Systems - Q1-rapport - Analytikerkommentar 

 ''Omsättningen utvecklades bättre än företagets egen och vår prognos. I jämförbara valutor steg omsättningen med hela 19%. Efter två kvartal med lägre OEM-leveranser (B787) nådde denna försäljning en mer normal nivå, vilket innebär att denna försäljning uppgår till ca 55% av den totala omsättningen. En hög försäljning av initiala reservdelar till B787 och till VIP bidrog också till ökningen.'' CTT Systems handlas till 25,2X P/E 2016E.


 G5 Entertainment - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Lunchpresentation

 ''G5 redovisar ungefärliga intäktssiffror varför omsättningen var känd. Denna uppgick till 101,2 MSEK (97,6) mot tidigare meddelat 99 MSEK, men här ingår återsökt skatt från Japan om 1,6 MSEK. Våra ursprungliga estimat var intäkter om 120 MSEK och EBIT 8,1 MSEK. Efter tillväxtbesvikelsen sänkte vi våra estimat och räknade med 5,7 MSEK i EBIT. Utfallet blev 8,9 MSEK (4,5) motsvarande en marginal om 8,8% (4,6). Justerat för aktiveringsnettot var denna marginal 6,8% (0,1) vilket vi anser vara den viktigaste punkten att titta på. Bolaget visar således att lönsamheten inte tog stryk när tillväxten stannade av.'' G5 Ent handlas till 7,9x EV/EBIT 2016E.


ITAB Shop Concept - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Omsättningen minskade med 5% till 1089 MSEK (1151) där vi hade estimerat en omsättning om 1255 MSEK och SME 1241 MSEK. Försäljningen utvecklades i linje med föregående år i Skandinavien och Centraleuropa medan övriga marknader utvecklades sämre. Förvärvet av Lettiska JPD i februari 2015 gör att omsättningsminskningen egentligen är ännu något sämre och dessutom borde de förvärv som gjordes i Q4 2014 uppvisat en bättre tillväxt än under integrationsfasen Q1 2015.''


Moberg Pharma - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Videointervju

''Omsättningen överraskade positivt där försäljningen i Nordamerika överträffade vår förväntansbild med drygt 40%. Det indikerar att bolagets investeringar för att repositionera Kerasal i USA har varit framgångsrik och att Balmex fortsätter sälja bra. Visserligen har Moberg haft medvind från en starkare dollarkurs Y/Y men det positiva bidraget var inte betydande. Även Asien fortsätter utvecklas positivt med en ökning om drygt 30% Y/Y. Europa minskade dock med över 60% Y/Y pga höga lagernivåer i början av kvartalet och är numera bolagets minsta geografiska region som svarar för mindre än 8% av den totala omsättningen. Givet att Moberg satsar på USA och asiatiska marknader torde en vändning i Europa inte stå allra högst på bolagets agenda.'' Aktien handlas till 17,3x EV/EBIT 2016E.

Denna vecka har vi även publicerat en ny videointervju med Moberg Pharmas VD Peter Wolpert. Här nedan finner du Soundcloud filen.


Motion Display - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Totala intäkter uppgick till 7 MSEK (4,4) och slog vårt estimat där vi hade räknat med 6,6 MSEK. Nettoomsättningen exklusive aktiveringar uppgick till 6,5 MSEK (3,2) gentemot vårt estimat om 5,8 MSEK. Bruttoresultat exklusive aktiverat arbete ökade med hela 130% och uppgick till 3,4 MSEK (1,5). Bruttomarginalen var stark och ökade till 58,6% (54,7) och på sista raden blev nettoresultatet 0,13 MSEK (-2,8). Aktiveringarna i kvartalet motsvarade 0,68 MSEK (0,93).''


Railcare - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Videointervju

 ''Efter flera kvartal med omsättning och resultat under våra prognoser är Railcare tillbaka i gammal fin form. Omsättningen steg 30% y/y till 87,43 MSEK, vilket var den högsta nivån som Railcare uppnått. Det var visserligen i nivå med vår prognos (88 MSEK) men med tanke på de senaste kvartalens missar var osäkerheten stor. Rörelseresultatet om 14,5 MSEK (11,1) var strax under vår prognos om 16,0 MSEK. Rörelsemarginalen steg till 16,6 % (15,8).'' Railcare handlas till 10,1x P/E 2016E. Aktien har även en direktavkastning om 3,3 % 2016E.

I måndags publicerade vi en ny videointervju med Railcares VD Daniel Öholm. Daniel berättar om den goda inledning på året och hur organisationen byggts upp för framtiden. Vidare beskriver han hur de skall fortsätta öka antalet maskiner i drift i England, varför det är viktigt att komma igång med entreprenadjobben tidigt efter vintern samt avslutningsvis en liten inblick i hur det går med exportverksamheten för stunden.


Lagercrantz - Q4-rapport - Analytikerkommentar - Videointerjvu

''Omsättningen var 790 MSEK (784) under det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal, motsvarande en tillväxt om 1% Y/Y. Under kvartalet avyttrades Betech Data vilket påverkade omsättningen negativt relativt jämförelsekvartalet med 65 MSEK. EBIT uppgick till 84 MSEK (78), motsvarande en marginal om 10,6% (10,0). Vi hade räknat med en omsättning om 835 MSEK och EBIT 90 MSEK.''

Lagercrantz VD Jörgen Wigh svarar på frågor om om vad som låg bakom tillväxten och marginalexpansionen under räkenskapsåret 2015/16, vad som föranledde nedgången under Q4 i affärsområdet Electronics, hur bolagets exportverksamhet har utvecklats under året och inom vilka segment han ser störst potential ur ett exportperspektiv, hur förvärvsambitionerna ser ut inom Electronics samt ger avslutningsvis förutsättningarna för fortsatt stark tillväxt och ytterligare marginalexpansion framöver.


Swedol Trention Tagmaster analys

Swedol: I måndags publicerade vi en ny analys för Swedol. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 1 638 MSEK detta år (2016E) samt 1 739 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 6,3 % detta år samt 6,2 % följande år. Vi estimerade att bolagets omsättning skulle hamna på 358 MSEK för Q116, bolaget presenterade ett resultat om 365 MSEK vilket är 2 % högre än våra estimat. Till följd av detta har vi justerat om våra FY16 estimat. Swedol handlas till 15,3x EV/EBIT 2016E. Aktien har även en direktavkastning om 2,6 %. 

 

TagMaster: Denna vecka publicerade vi en ny analys för TagMaster. Vi förväntar oss att bolaget presenterar ett EBIT-resultat om 11,8 MSEK detta år (2016E) samt 16,7 MSEK nästa år (2017E). TagMaster handlas till 30,6x P/E 2016E. 

 

Trention: Vi publicerade en ny analys för Trention. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 184 MSEK detta år (2016E) samt 197 MSEK nästa år (2017E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om – 5,5 % detta år samt 7,2 % följande år. Vi estimerade att bolaget skulle presentera en omsättning om 54 MSEK för Q116, utfallet var 45 MSEK. Till följd av detta har vi nedjusterat våra estimat för FY16. 


aktier

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce.  


 Kommande utdelningar - vecka 19

 

Vi listar kommande veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (12 maj 2016).


Teknisk analys

 

Vår tekniska analytiker tittade idag på OMXS30.

Klicka här för att läsa hela analysen.

OMXS30 teknisk analys bear market


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikelarna: Börsens valutaeffekter oroar samt Positiv slutspurt på rapportperioden

Peter analys

 


 

introduce.se aktieanalys remium

Nästa vecka har vi presentationer med Catena Fastigheter, G5 Entertainment, Nuevolution, Simris Alg, Stendörren & Talkpool. Glöm inte att anmäla er till dessa luncher.  


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.