UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

17:44 / 29 april 2016 Article

 


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se

 Sportamore

Denna vecka publicerade vi en analys för Sportamore. Vi estimerar att bolagets omsättning ökar till 719,3 MSEK detta år (2016E) samt 812,8 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 32,6 % (2016E) och 13 % (2017E). Vi publicerade även en videointervju med Sportamores VD Johan Ryding, nedan finner du videon.  

 


Denna vecka publicerade vi en ny analys för Arcam. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 728 MSEK detta år (2016E) samt 1026 MSEK följande år (2017E). Vi estimerar att bolaget kommer presentera ett EBITDA resultat om 97 MSEK detta år (2016E) samt 159 MSEK följande år (2017E). Bolaget handlas nu till 46,8x EV/EBIT (2016E).

Arcam analys


GHP analys 

Vi har publicerat en ny analys för GHP. Vi estimerar att bolaget presenterar ett EBIT resultat om 35,8 MSEK detta år (2016E) samt 47,7 MSEK följande år (2017E). Vilket motsvarar EBIT-marginaler om 4,1 % (2016E) samt 5,4 % (2017E). Bolaget handlas nu till 16,2x EV/EBIT (2016E). 


Analytikerkommentarer Del 1

 

Följande bolag har denna vecka rapporterat Q1. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna.  


Addnode aktieanalys introduce.seAddnode Group - Q1-rapport - Analytikerkommetar

''Omsättningen kom in i linje med vårt estimat och uppgick till 541 MSEK (432), motsvarande en tillväxt om 25% där merparten härrör från förvärv. EBITA överraskade negativt och blev 31 MSEK (34). Vårt estimat var 42 MSEK. Samtliga affärsområden presterade sämre än vad vi räknade med på EBITA-nivå.'' 

Addnodes VD Staffan Hanstorp inleder med att sammanfatta kvartalet, vidare beskriver han effekterna från den ändrade affärsmodellen i Autodesk. Han beskriver varför man gjort namnändringar och sammanslagningar inom Design- och Process Management. Vidare beskriver han utvecklingen inom Content Management samt PLM.

 

 

 Bredband2 - Q1-rapportAnalytikerkommentar

''Justerat för effekter från den nya kampanjrabattsredovisningen uppgick omsättningen till 101 MSEK (86) vilket var i linje med vårt estimat. Rörelseresultatet justerat för samma effekt blev 4,6 MSEK (3,3) vilket understeg vår prognos om 6,1 MSEK. I våra prognoser var eventuella effekter från den nya kampanjrabattsredovisningen inte inkluderade.''

Bolaget handlas till 16,9x EV/EBIT 2016E


christian berner tech trade aktieanalys introduce.se


Christian Berner Tech Trade - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Nettoomsättningen om 97 MSEK (105) motsvarar en nedgång om -8% Y/Y och var 3% lägre än vårt estimat om 99,8 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 MSEK (4,4) motsvarande en EBIT-marginal om 5,5% (4,2). Vi hade räknat med en EBIT om 4,9 MSEK. Sett till affärsområdena sjönk omsättningen inom såväl Process & Miljö (-4%) och Materialteknik (-12%) men den positiva marginalutveckling omfattande även den båda områdena och på EBITDA-nivå var den 5,2% (2,9) inom Process & Miljö och 13,2% (10,3) inom Materialteknik.''

Bolaget handlas till 7,9x EV/EBIT 2016E med en direktavkastning om 3,4 %.


Concordia Maritime - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''I och med att Concordia ändrar spotbefraktningsintäkterna till att bruttoredovisas från 1/1 2016 är det svårt att riktigt jämföra intäkterna y/y men vi hade räknat med en större uppgång i intäkterna med tanke på att flottan växt med två IMOIIMAX-fartygen i förhållande till för ett år sedan.

Marknaden både för produkttank och Suezmax har under Q1 försämrats rätt kraftigt i förhållande till Q4. Den genomsnittliga intjäningen per dag för ett produkttankfartyg på spotmarknaden var i Q4 var 18 200 USD och för ett Suezmax 52 300 USD. Nu i Q1 var motsvarande siffror 16 400 USD och 37 200 USD.''


distit introduce aktieanalys

 DistITQ1-rapport - Analytikerkommentar

 ''DistIT slår prognoserna - Omsättningen ökade med 8% till 384,7 MSEK (353,5) gentemot våra prognoser om 374,7 MSEK. EBIT förbättras samtidigt med 22% till 19,4 MSEK (15,9) där v i hade räknat med 12,3 MSEK. Noterbart är att den tidigare kommunicerade rekonstruktionen i Aurora Group Danmark A/S senarelagts till Q2 och vi hade i detta kvartal räknat med EO-poster om 3,6 MSEK. Justerat för dessa kostnader kom DistIT in något över Remiums estimat. Auroras resultat kan komma att påverkas negativt med maximalt 3,2 MSEK, vilket är en sänkning med 400 KSEK än förut och bolaget har gjort en reservering på 600 KSEK under Q1. Därmed kan man anta att kostnaden kommer att hamna i närheten av detta belopp.''

Bolaget handlas till 12,6x P/E med en direktavkastning om 4,6 %


Diös - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Trots en lägre uthyrbar yta ökade hyresintäkterna med 1,8 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Överskottsgraden överträffade våra förväntningar och steg kraftigt till 56,7 % (53,6), främst till följd av lägre taxebundna kostnader samt minskade reparationskostnader. Förvaltningsresultatet före värdeförändringar om 119 MSEK överträffade våra förväntningar med 13%. Detta var en ökning med 17,8 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.''


 Elanders - Q1-rapport - Analytikerkommentar

 ''Efter en lång rad av kvartal med positiva överraskningar från Elanders var det dags för en besvikelse för oss. Omsättningen för första kvartalet minskade något till 998 (1006), vilket bägge stora affärsområden bidrog till alltså även Supply Chain Solutions.  Det bör  också anmärkas att i kvartalets siffror ingår nyförvärvade Schmid Druck med en årlig omsättning om 8,5 MEUR.''


Electra Gruppen - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Nettoomsättningen minskade med 1% till 367,9 MSEK (371,3) där Remium förväntade sig en omsättning om 360 MSEK. Rörelsersultatet uppgick till 5 MSEK (6,6), där vi estimerade 7 MSEK, och rörelsemarginalen blev 1,4% (1,8). EPS uppgick till 0,83 SEK (1,09) och vår förväntade EPS var 0,92 SEK.''


FastPartner - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Hyresintäkterna för kvartalet ökade med 18,2 % till 316,3 (267,7) MSEK. FastPartner har dock ökat den uthyrningsbara ytan med 13 % sedan motsvarande kvartal föregående år och  hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade med 3,2 %. 

Fastighetskostnaderna ökade dock något mer jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket resulterade i en lägre överskottsgrad om 61,6 % (62,6). Överskottsgraden för motsvarande kvartal föregående år var dock historiskt hög och årets överskottsgrad är i linje med historiska Q1-nivåer.''


Denna vecka publicerade vi en ny analys för Vitrolife. Våra estimat är att bolagets omsättning hamnar på 787 MSEK (2016E) samt 866 MSEK (2017E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 8,9 % detta år och 10 % följande år. EBITDA resultatet förväntas hamna på 286 MSEK (2016E) detta år samt 325 MSEK (2017E) följande år.

Vi har även publicerat en videointervju med Vitrolifes VD Thomas Axelsson. 

 

 

Denna vecka publicerade vi en ny analys för Eolus Vind. Vi estimerar att bolagets omsättning för 2016/2017 hamnar på 1022 MSEK (16/17E) samt 1291 MSEK följande år (17/18E). Bolaget handlas nu till 4,1x EV/EBIT (2016E).


 CTT Systems analys

 Denna vecka publicerade vi en teknisk analys för CTT Systems


Malmbergs lovisagruvan myfc analys

Malmbergs Elektriska: I fredags publicerade vi en ny analys, vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 700 MSEK (2016E) detta år samt 732 MSEK följande år (2017E). Bolaget förväntas presentera ett EBITDA resultat om 100 MSEK (2016E) samt 111 MSEK (2017E). Bolaget handlas nu 12x EV/EBIT (2016E)

 

myFC: I onsdags publicerade vi en analys. Vi estimerar att myFC kommer presentera en omsättning om 7,6 MSEK detta år (2016E) samt 14 MSEK följande år (2017E). Bolaget förväntas presentera ett EBITDA resultat om -22,7 MSEK (2016E) samt -21,4 MSEK (2017E). 

 

Lovisagruvan: Denna vecka publicerade vi en analys. Bolagets omsättning förväntas hamna på 43 MSEK detta år (2016E) samt 47 MSEK följande år (2017E). Vår analytiker estimerar även att bolaget kommer presentera ett EBITDA resultat om 6,3 MSEK detta år (2016E) samt 16 MSEK nästa år (2017E).  


atrium ljungberg introduce aktieanalys

Denna vecka publicerade vi en analys för Atrium Ljungberg. Hyresintäkterna förväntas öka till 2131 MSEK detta år (2016E) samt 2234 MSEK följande år (2017E). Aktien har även en direktavkastning om 2,9 %. 


Orasolv introduce.se aktieanalys

Orasolvs VD Maria Johansson leder med att berätta om inledningen på 2016, vad som låg bakom att intäkten per arbetsdag ökade med 4% under Q1 Y/Y. Vidare berättar hon vilka åtgärder som vidtas för att förbättra kassaflödet samt hur lönsamhetsarbetet fortlöper inom Wiismile.

 


MSABs VD Joel Bollö sammanfattar det första kvartalet för året. Därefter ger han bolagets syn om den pågående heta debatten mellan FBI och Apple, berättar om bolagets nya ekosystem-koncept samt ger avslutningsvis de tre största utmaningarna för MSAB under resten av året. 

 


 Denna vecka publicerade vi en analys för Nordic Acess Buyout Fund. Nedan finner du ett utdrag från analysen.

''Det redovisade substansvärdet ökade återigen i Q1 - efter en viss rekyl i Q4 - och nådde en historisk topp. Av substansvärdeuppgången på 3,3% utgjorde positiva valutakursförändringar en mindre del. Det innebar att substansvärdet inklusive gjorda utdelningar ökat med ca 9% under de senaste 12 månaderna. Under kvartalet undertecknades enbart ett nytt förvärv av någon av NAXS åtta fonder (Telinekymppi, ett bolag inom uthyrning av byggnadsställningar). Under samma period genomfördes en partiell exit. Det innebär att NAXS nettokassa vid utgången av året uppgick till rekordhöga 362 MSEK representerande ca 45% av bolagets tillgångar. Föreslagen utdelning om 2,5 SEK utbetalas i Q2.''

NAXS substansvärde per aktie


Uniflex VD Jan Bengtsson inleder med att berätta om utvecklingen under Q1. Vidare beskriver han vad som låg bakom den försämrade omsättningsutveckligen under Q1 jämfört med föregående år. Han beskriver också vad som krävs för att bolaget skall hitta tillbaks till den positiva marginaltrenden man hade under de tre sista kvartalen 2015. Avslutningsvis beskriver han efterfrågeläget inom bolagets viktigaste branscher i Sverige under Q1. Bolaget handlas nu till 5,1x EV/EBIT 2016E. Med en direktavkastning om 10,6 %.

 


 

 Analytikerkommentarer Del 2

 

Följande bolag har denna vecka rapporterat Q1. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna.  


INVISIO - Q1-rapport - Analytikerkommentar

 ''Intäkterna växte med 39% mot vår förväntning om 23% (leveranser är slagiga på kvartalsbasis och ca 10 MSEK som skulle ha skeppats i Q4 försköts till Q1 – vilket vi hade justerat våra estimat för). I lokala valutor var tillväxten starka 46% - som referens kan nämnas att tillväxten i lokala valutor var -5% under 2015.''

Denna vecka publicerade vi även en videointervju med INVISIOs VD Lars Højgård Hansen, han inleder med att berätta om kvartalets försäljning, hur bruttomarginalen utvecklats samt bolagets generella kostnadskostym. Vidare beskriver han hur orderboken ser ut för resten av året samt vilka satsningar som görs på produktutveckling. Intervjun avslutas med att han berättar mer om den satsning på geografisk breddning som genomförs.

 


Midsona - Q1-rapport - Analytikerkommentar 

''Både omsättningen och bruttoresultatet var i linje med våra förväntningar. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år uppgick försäljningstillväxten till 51%, men då har förvärvet av Urtekram svarat för drygt 140 MSEK av totala försäljningen. Midsona uppger inte hur mycket Urtekram visade i tillväxt men indikerade att ekologiska livsmedel växer med höga tvåsiffriga tillväxttal och att Urtekram troligtvis växer lite snabbare än marknaden. Rensat för förvärv minskade omsättningen med 8% till följd av minskad försäljning av riskakor och avslutad försäljningsuppdrag i Norge.''


Nolato - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Koncernens omsättning minskade valutarensat med 4%, vilket var mer än vi räknat med. Såsom förväntat bidrog Telecom till den största nedgången med 27%. I likhet med vad företagsledningen förvarnat skedde produktväxlingar i kvartalet vilket bidrog till kraftigt minskade volymer och lägre än vi prognostiserat. Nedgången kompenserades dock delvis av ett överraskaskande starkt kvartal för Medical med en valutajusterad uppgång på 14%. Även Industrial med en valutarensad omsättningsökning på 7% översteg vår prognos.'' 

Bolaget handlas till 11,2x EV/EBIT 2016E med en direktavkastning om 4,6 %.


SinterCast - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Omsättningen under Q1 var betydligt lägre än vi förväntat (vilket även var fallet i Q4).  Dels skedde inga installationer under kvartalet (vi hade räknat med två stycken) och dels var intäkterna från serieproduktionen lägre än vi prognostiserat. Serieproduktionsökningen steg visserligen med 5% y/y till motsvarande ca 2,1 miljoner motorekvivalenter i årstakt. Mätkoppsleveranserna minskade dock med ca 10% vilket ledde till att intäkterna från serieproduktion sjönk till 15,8 MSEK (16,3).''

Telephone interview with SinterCast’s CEO Steve Dawson starts by giving his view on the current state of the business, he then comments on the new product development. The interview also addresses the status of the System 3000 plus shipment to Brazil and lastly what the company’s view on dividend vs. buybacks are.

 


Studsvik - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Analys

''Försäljningen inklusive verksamhet till försäljning blev 209 MSEK (201) gentemot Remiums estimat om 211 MSEK och rörelseresultatet blev -1,8 MSEK (-5) vilket var lägre än vårt beräknade 3,8 MSEK. Affärsområdet Avfallshantering tynger resultatet med en försämrad EBIT till -12,7 MSEK (-3,2). Dock har resultatet belastats med 8 ghMSEK hänförligt till försäljningen till EDF. Denna kostnad ingår i beräkningen av det nettoresultat om 115 MSEK som Studsvik förväntar sig att erhålla för affären med EDF. Med fokus på kvarvarande verksamheter steg försäljningen i lokala valutor med 10,7%.''

Denna vecka har vi även publicerat en ny analys för Studsvik. Våra estimat är att bolagets omsättning hamnar på 772 MSEK (2016E) samt 826 MSEK (2017E). Bolaget handlas nu till 6,9x EV/EBIT (2016E).


Probi - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''I samband med bokslutskommunikén för 2015 uppgav Probi att bolagets befintliga orderstock indikerade att omsättningen under Q1 2016 var väl i linje med motsvarande kvartal föregående år, dvs ca 69 MSEK. Utfallet blev istället 87 MSEK, vilket överträffade vår prognos med 26%. Det var bolagets hittills högsta omsättning i ett enskilt kvartal. Så sent som under 2011 omsatte Probi 94 MSEK på helåret. Probi uppger att de förväntar sig en tillväxt för helåret 2016, om än ej i samma tillväxttakt som föregående år.''


Pricer - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Såsom förväntat blev det en svag start på året för Pricer med en omsättning på enbart 155 MSEK (143). Visserligen en förbättring från förra året men en historiskt låg siffra om vi tittar på samtliga kvartal de senaste åren. Mer korrekt är dock att jämföra just Q1 mot Q1 och då var det faktiskt en rekordomsättning.'' 

Bolaget handlas till 0,9x EV/S 2016E. 


 VBG Group - Q1-rapport - Analytikerkommentar - Analys

 ''Omsättningen för koncernen var i princip oförändrad y/y med hänsyn tagen till förvärv och valutor. Den största divisionen VBG Truck kunde dock uppvisa en organisk tillväxt om 3%. Vi hade förväntat oss en något högre tillväxt för koncernen.''

Denna vecka publicerade vi en ny analys för VBG Group. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 1368 MSEK (2016E) samt 1409 MSEK (2017E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 4 % detta år samt 3 % följande år. 


Seamless analys

 

I måndags publicerade vi en analys för Seamless. Vår analytiker estimerar att bolaget omsätter 310,7 MSEK detta år (2016E) samt 337,9 MSEK följande år (2017E). Nedan finner du även en soundcloud länk till intervjun med VD:n Peter Fredell. Intervjun sker på engelska. 

 


Elos Medtech aktieanalys introduce.se

Denna vecka publicerade vi en ny analys för Elos Medtech. Vi publicerade även en ny videointervju. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 575 MSEK detta år (2016E) samt 602 MSEK följande år (2017E). Vi estimerar även att bolaget presenterar ett EBITDA resultat om 111 MSEK (2016E) samt 127 (2017E). Bolaget handlas nu till 17,8x EV/EBIT (2016E).  

 


 Kommande utdelningar - vecka 18

 

Vi listar kommande veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

Utdelningar

*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Baserad på intradagskursen från handelsdag (29 april 2016).


Teknisk analys

 

Vår tekniska analytiker tittade idag på OMXS30 som nu noteras under en viktig trendlinje. Klicka här för att läsa hela analysen.

OMXS30 analys bear trend


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikeln - Bankerna drar ner utvecklingen

 


IT-Småbolag med en omsättningstillväxt om minst 15 %, värderade till max 20x EV/EBIT 2016E

 

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.

Denna vecka har vi screenat fram småbolag från branschen Informationsteknik på Introduce som har en omsättningstillväxt om minst 15 procent (2016E) samt en EV/EBIT på högst 20x (2016E). Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter. Du finner ytterligare information om de topp tre screenade bolagen i slutet utav artikeln. 

 


 

introduce.se aktieanalys remium

Nästa vecka så har vi presentationer med DistIT (Fullsatt), Christian Berner Tech Trade samt Midsona. Glöm inte att anmäla er till dessa luncher.  


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.