UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se v.42

17:32 / 21 oktober 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


I vanlig ordning började vi veckan med att tillbakablicka på de insynstransaktioner som gjordes under föregående vecka.  Se vilka transaktioner som gjordes här.


 

Fortnox - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Vi publicerade en analys på Fortnox som slläppte sin rapport på tisdagen, läs den här. Här följer ett utdrag:

"Fortnox fortsatte växa starkt under kvartalet där tillväxten uppgick till 52% jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Omsättningen blev 49,1 MSEK (32,2) vilket var marginellt över vårt estimat om 48,5 MSEK. ARPU:n om 117 SEK (101) översteg vår prognos om 115 SEK, dock var nettokundintaget något svagare än väntat och uppgick till 7000 st (5500). Sannolikt har vi underskattat säsongseffekten under sommarmånaderna något, vilket delvis torde förklara avvikelsen. Underliggande EBITDA, exklusive aktiveringar av utvecklingskostnader, uppgick till 13,5MSEK (2,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 27% (7), där tredje kvartalet i regel har högre marginaler till följd av semesteruttag. Detta översteg vårt estimat om 10,8 MSEK, där avvikelsen främst förklaras av att antalet anställda inte ökade sekventiellt, vilket vi väntade oss. Den kraftiga resultatförbättringen indikerar, i linje med föregående rapport, att Fortnox nu har god resultatutväxling på intäktsökningar."

Läs mer i analysen här. 

Vår analytiker estimerar att bolaget kommer ha en nettomsättning om 189,3 MSEK samt EBIT om 47,3 MSEK för helåret 2016e (248 MSEK resp. 70 MSEK för helåret 2017e). Se Fortnox nyckeltal här.

Vi publicerade även en inledande videointervju med Fortnox tillförordnade VD Johan Berg som inledningsvis sammanfattar kort det tredje kvartalet. Därefter svarar han på frågor om FARs prognos kring molntjänster bland branschens IT-lösningar, berättar om Fortnox Digital Strategi, utvecklingen för NOX Finans samt avslutningsvis vad bolaget kommer fokusera på framöver.

   


SwedolAnalys - Intervju - Teknisk Analys

Swedol publicerade sina försäljningssiffror för september månad i förra veckan, läs pressmeddelandet här.

I sin helhet uppgick försäljningsutvecklingen för september månad till 87%. Rensat för Björnkläder som konsoliderades så sent som i juni 2016, och således inte är med i motsvarande period i fjol, ökade försäljningen med 11,3%. Detta var marginellt över vår förväntan om 10%.

För tredje kvartalet summeras nu försäljningstillväxten till 7,7% för Swedol-butikerna och 76% för koncernens totala försäljning. Även om dagens siffror inte föranleder nämnvärda estimatjusteringar så påvisar det att underliggande efterfrågan fortsätter att takta på väl. Försäljningen för kvartalets tre månader ger även stöd åt vår konfidens om att gjorda försäljningssatsningar, vilket till stor del drev försäljningen i andra kvartalet, har fortsatt genom Q3 med goda förutsättningar att behålla momentum in i fjärde kvartalet och helåret. Värt att notera mot bakgrund av senaste tidens uppsving i NOK/SEK är att koncernens exponering mot Norge har ökat markant sedan Björnkläderförvärvet. I tredje kvartalet bör försäljningsintäkterna från Norge uppgå till över 13% från tidigare 5% av totala försäljningen samtidigt som NOK har förstärkts med 3%. Genomgående för 2015 samt för första halvåret av 2016 är att norska kronan försvagats markant mot SEK - hela fem kvartal med NOK-försvagning. Störst effekt från NOK uppgången kommer synas i Q4:an givet nuvarande NOK/SEK.

Enligt vår prognos landar försäljningen för helåret 2017 (då Björnkläder är fullt konsoliderat) på 2,9 mdr SEK med en rörelsemarginal om 7,6%. Givet dagsnoteringen, 26,5 kr, betalar man strax under 13x 2017-års rörelseresultat.

Vi kommer att uppdatera med nyckeltal samt en uppdaterad analys med estimat efter att bolaget har släppt sin Q3-rapport den  oktober.


Micro SystemationAnalys Intervju Teknisk Analys

MSAB släppte på fredagen sin Q3-rapport, läs den här. Nedan finner ni en kort kommentar på rapporten, vi följer sedvanligt upp med en uppdaterad analys.

MSAB levererade en klart högre tillväxt, uppgående till 22% i lokala valutor, än vad vi väntat oss. Omsättningen uppgick till 71,6 MSEK (59,6) vilket översteg vår prognos om 61,4 MSEK. Försäljningen är i regel slagig på kvartalsnivå varpå vi är försiktiga med att dra stora växlar av dagens rapport. Däremot visar kvartalet att MSAB fortsatt har förmågan att visa hög tillväxt vilket både vi och tillsynes marknaden börjat tvivla på efter tre kvartal med svag/negativ tillväxt. Under de nio första månaderna av 2016 var tillväxten 7,5% i lokala valutor vilket tillsammans med tillväxten om 12,4% i lokala valutor under 2015 enligt oss ger en bättre bild av bolagets underliggande tillväxt än enskilda kvartal oavsett om de är starka eller svaga.

EBIT uppgick till 23,3 MSEK (15,3) vilket översteg vårt estimat om 14,7 MSEK. Avvikelsen förklaras av den högre omsättningen än väntat, där intäkterna till stor del trillar rätt igenom resultaträkningen. Rörelsekostnaderna var i linje med vår prognos.

Rörande ”The MSAB Ecosystem” är intresset fortsatt stort från kunder och det pågår i nuläget konkreta diskussioner med vissa kunder. Dock är bilden fortsatt att införsäljningsprocessen är långdragen.

Sammantaget en stark rapport som visar att tillväxten finns där för MSAB även om svängningarna mellan kvartalen gör att vi sannolikt endast kommer justera upp våra intäktsestimat i en mindre omfattning.

Vi spelade även in en intervju med VD Joel Bollö i samband med bolagets rapportpresentation hos Remium på fredagen.


 

StudsvikAnalys Intervju Teknisk Analys

Studsvik redovisade en nettoomsättning om 165 MSEK (190), motsvarande en negativ tillväxt om 13%. Vi hade räknat med en omsättning om 202 MSEK. Bränsle- och materialteknik minskade försäljningen med 24% till 50,3 MSEK (66,3) gentemot vårt estimat om 70,9 MSEK och segmentet redovisade ett rörelseresultat om -2,3 MSEK (14,3). Vårt estimat var 12 MSEK och rörelsemarginalen sjönk till -4,5% (22). Konsulttjänster minskade omsättningen med 11,2% till 103,4 MSEK (117,5) där vårt estimat var 125 MSEK och rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (13,2). Vi hade räknat med ett rörelseresultat om 7,5 MSEK. Rörelseresultatet påverkades negativt med 3 MSEK av personalneddragningar i Storbritannien samt Tyskland och rensat för detta uppgick rörelsemarginalen i affärsområdet till -2,4% (11,2).

Det är flera faktorer som tillsammans medför att Studsvik redovisar ett sämre resultat än föregående år. Efterfrågan på konsulttjänster i Tyskland fortsatte att vara låg i väntan på att kärnkraftsavvecklingen drar igång. Den nyligen tillsatte CEO i Tyskland granskar verksamheten med målsättningen att skapa en mer effektiv organisation. Därutöver har konsultverksamheten i USA haft låg utdebitering av konsulter inom THOR-tekniken under kvartalet och Studsvik Scandpower har fortsatt att påverkas av de förseningar som tidigare har kommunicerats.

De amerikanska myndigheterna har fortfarande inte lämnat exporttillstånd och Studsvik vet inte när ordrarna i Scandpower kommer att gå igenom. Det pågående valet i USA påverkar förmodligen negativt. Däremot redovisades ordervärdet, som vid periodens slut uppgår till 26 MSEK. I stort sett kommer hela denna summa att generera resultat eftersom kostnaderna kring avtalen redan är tagna. Under kvartalet tillsattes även en ny CEO för Studsvik Scandpower med lång kommersiell erfarenhet inom kärnkraftsindustrin. Målsättningen är att öka enhetens kommersiella fokus.

Överlag var rapporten tydligt under vår förväntansbild och vi kommer med största sannolikhet att behöva sänka våra estimat.ProactAnalys Intervju Teknisk Analys

Proact rapporterade för Q3 (läs rapporten här) och vi gav ut en analysuppdatering. Här följer ett kort utdrag:

"Omsättningen uppgick till 594 MSEK (617) motsvarande en negativ tillväxt om 4% jämfört med samma kvartal ifjol, i lokala valutor var dock försäljningen oförändrad. Vi väntade oss 604 MSEK. Intäktsminskningen förklaras av lägre försäljning av större systemorder i Nordics, där Q3 2015 var starkt, samt försvagningen av pundet. UK står för knappt 25% av försäljningen. Däremot växte de marginaldrivande tjänsteintäkterna med 13% under samma period, delvis drivet av förvärv. EBT ökade till 28,3 MSEK (23,7) motsvarande en EBT-marginal om 4,7% (3,8), alltså något under bolagets marginalmål om 5%. Vårt estimat var 25,1 MSEK. Det bör dock noteras att finansnettot påverkade resultatet positivt med 1,6 MSEK (-2,1) under kvartalet."

För helåret 2016 estimerar vi en nettoomsättningen om 2823,5 MSEK med en EBIT på 126,1 MSEK (835,8 MSEk resp. 142,2 MSEK för 2017e).

Läs hela analysen här.


UniflexAnalys Intervju Teknisk Analys

Uniflex publicerade sin Q3-rapport  på tisdagen  (läs den här) och vi släppte därefter en analysuppdatering. Nedan följer ett kort utdrag:

"Omsättningen uppgick under det tredje kvartalet till 304 MSEK (336) motsvarande en tillväxt om -9% jämfört med samma kvartal föregående år. Vårt estimat var 316 MSEK. Avvikelsen mot såväl vår prognos som fjolåret förklaras av en svag utveckling i den betydelsefulla svenska verksamheten, vilken minskade omsättningen med 13% relativt föregående år till 262 MSEK (302). På gruppnivå blev rörelseresultatet 11,3 MSEK (14), motsvarande en rörelsemarginal om 3,7% (4,2). Detta var något svagare än vår prognos om 12,4 MSEK. Det bör noteras att jämförelsesiffran, alltså Q3 2015, innehåller en negativ engångspost om 3 MSEK varpå den underliggande försvagningen var cirka 7 MSEK. Även avseende rörelseresultatet var det Sverige som presterade svagare än väntat, där den negativa tillväxten i kombination med förstärkt säljkår sänkte rörelsemarginalen."

Läs hela analysen här

VD Jan Bengtsson besökte även Remium på rapportdagen och håll en bolagspresentation, samt spelade in följande videointervju.

Han inleder med att sammanfatta kvartalet, han berättar också lite mer om återhämtningen i Norge och hur den svenska verksamheten utvecklas. Intervju tar också upp de satsningar som bolaget gjort på ökad marknadsföring samt avslutningsvis huruvida bolagets marginalmål om 5% fortfarande är realistiskt. 


 

Atrium LjungbergAnalys Intervju Teknisk Analys

Atrium Ljungberg släppte precis på fredagen sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2016, läs den här. Nedan finner ni en kort utdrag från vår analytikerkommentar på rapporten, men längre fram följer vi sedvanligt upp med en uppdaterad analys samt en intervju med bolagets VD Annica Ånäs.

"Atrium Ljungberg redovisade hyresintäkter om 535 MSEK (534) och ett driftnetto i fastighetsförvaltningen om 384 MSEK (383) vilket var något under Remiums estimat om 544 MSEK (SME 543 MSEK) respektive 387 MSEK (SME 390 MSEK). De i stort sett oförändrade hyresintäkterna förklaras främst av nytillkomna hyresintäkter från förvärvade fastigheter, nyuthyrningar och omförhandlingar samt effekten av sålda fastigheter. Nettouthyrning under Q3 uppgick till 16 MSEK (16) och den ekonomiska uthyrningsgraden var 94% (94). Överskottsgraden var 72% vilket var i linje med motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet blev 265 MSEK (257) vilket motsvarade våra förväntningar om 266 MSEK, men något under SMEs estimat om 270 MSEK."

Läs hela kommentaren här.DiösAnalys Intervju Teknisk Analys

Diös publicerade sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2016, läs den här. Nedan finner ni ett  kort utdrag från vår kommentar på rapporten, men längre fram följer vi sedvanligt upp med en uppdaterad analys samt en intervju med bolagets VD Knut Rost.

"Diös redovisade under Q3 hyresintäkter om 331 MSEK (320) och ett driftnetto om 212 MSEK (201). Detta var i linje med vår förväntan avseende hyresintäkter om 331 MSEK medan vi hade räknat med en högre överskottsgrad innebärandes ett driftnetto om 218 MSEK. Överskottsgraden förbättrades till 64% (62,8). Förvaltningsresultatet uppgick till 147 MSEK (129) gentemot vårt estimat om 149 MSEK. Något lägre fastighetskostnader än förväntat samtidigt som central administration enbart uppgick till 13 MSEK (-20) gentemot vår förväntan om 16 MSEK medförde en mindre avvikelse i förvaltningsresultatet om 1,6%."

Läs hela analytikerkommentaren här.


 

Inbjudan till Remium Kapitalmarknadsdag

Tisdag 22 november 2016 
Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 

Stockholm

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från sex mycket intressanta bolag i olika sektorer som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Kapitalmarknadsdagen är kostnadsfri.

Anmälan görs via länken nedan senast den 15 november.

PROGRAM

09.00 - 10.00   Probi  - Peter Nählstedt, VD

09.45 - 10.30   Lammhults Design Group  - Fredrik Asplund, VD

11.00 - 12.00   Midsona  - Peter Åsberg, VD

12:00 - 13:00  Lunch

13.00 - 14.00   Swedencare  - Håkan Lagerberg, VD

14.00 - 15.00   BioGaia  - Axel Sjöblad, VD

15.00 - 16.00   Pricer  - Charles Jackson, tf VD


Läs hela inbjudan här.

 


 VitecAnalys Intervju Teknisk Analys

Vitec släppte sin Q3-rapport på torsdagen. Efter att ha läst igenom rapporten gav vi ut följande analytikerkommentar, och vi återkommer med en uppdaterad analys inom kort.

Omsättningen uppgick till 164 MSEK (152) vilket var något högre än vårt estimat om 161 MSEK. Avvikelsen förklaras främst av en något bättre utveckling inom affärsområde Auto, där förvärvet av Futuresoft bidrog med mer intäkter än väntat. Avseende övriga divisioner var intäkterna överlag i linje med förväntan.

EBIT, justerat för 3 MSEK i omstruktureringskostnader inom den norska mäklarverksamheten, blev 22,3 MSEK (25,6) och understeg därmed vår prognos om 25,2 MSEK något. Dock bör det noteras att Q3 2015 påverkades positivt med cirka 1 MSEK till följd av orealiserade valutakursförändringar samt att de förvärvsrelaterade kostnaderna var 1,5 MSEK högre i Q3 2016 relativt ifjol. Därmed var det underliggande resultatet i kvartalet i paritet med Q3 föregående år.

Rörande EBIT på affärsområdesnivå överraskade Fastighet positivt, det låg visserligen i våra förväntningar att utvecklingen i affärsområdet skulle vara god men utfallet blev än bättre. Till synes har de senaste kvartalens satsningar varit framgångsrika. Även Auto överraskade positivt, där vi troligen underskattat bidraget från det förvärvade Futuresoft.

Mäklare presterade, även justerat för engångsposter, något svagare än vi väntat oss. Hälsa var fortsatt svagt till följd av utdragna projektuppdrag, vilket också väntas påverka Q4. Däremot växte fortsatt de repetitiva intäkter i affärsområdet vilket vittnar om en starkare underliggande utveckling, vilket talar för ett bättre 2017 inom Hälsa.

Bolagets VD Lars Stenlund spelade även in en intervju hos oss där han inleder med att kort sammanfatta kvartalet, han berättar om de två förvärven som genomförts och hur de passar in i koncernen. Vidare berättar han om bakgrunden till att man valde avyttra Vitec Media, de engångskostnader som togs inom affärsområdet Mäkleri samt avslutningsvis vart han tror Vitec befinner sig om tre år.

 


 

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna gång har vi tagit fram lågt värderade industrivarubolag med EV/EBIT om högst 15 samt positiv omsättningstillväxt, baserat på våra helårsestimat för 2016. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av.

 


Rapportkalender v. 43

  


Teknisk analys - USD/SEK

Introduce.se försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara.

(Månadsgraf) Sedan 2011 har USD/SEK rört sig likt ett EWT-mönster. Enligt EWT befinner vi oss nu i den femte och avslutande vågen upp innan en större rekyl ner bör komma (vanligtvis 50 % av uppgången). MACD indikatorn är fortfarande fallande sedan den senaste toppen och det finns risk för en negativ divergens om valutaparet noterar en ny, högre topp.

(Klicka på bilden för att förstora den)

(Dagsgraf) Trenden har det senaste året varit neutral då valutaparet rört sig under samt över MA200 utan en tydlig riktning. Nu har paret dock lyckats etablera sig över (den tidigare) 52-veckors högsta noteringen och kursen har dessutom bildat en stigande trendkanal, vilket indikerar teknisk styrka.

(Klicka på bilden för att förstora den)


Närmsta motstånd finner vi redan vid 8,88 kr och ett utbrott över den nivån skulle signalera om att det viktiga motståndet från högsta noteringen år 2009 (9,30 kr) kanske kommer testas.

Skulle kursen däremot etablera sig under den stigande trendkanalen finns det risk för att en större rekyl kan vara påbörjad och att trenden är på väg att vända ner. Närmsta stöd noterar vi vid 8,33 kr och 8,14 kr.

Motstånd: 8,88 kr / 9,30 kr
Stöd: 8,78 kr / 8,33 kr / 8,14 kr / 7,33 kr

 


 

Peter kommenterar

Vår chefsanalytiker Peter skrev tidigare i veckan en analys på pundet i sin artikelserie Peter kommenterar: Varför föll inflationen i september?


 

Kommande investerarpresentationer


Lagercrantz
, 26/10, kl. 12.00

Poolia, 27/10, kl. 12.00

Elos Medtech, 28/10, kl. 12.00

Swedol, 1/11, kl. 12.00

Stendörren 1/11, kl. 14.30

Bredband2, 3/11, kl. 12.00


 Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.

Trevlig helg!


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com