UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Introduce påbörjar bevakning på preferensaktiemarknaden - FastPartner Preferensaktie

08:37 / 26 februari 2014 Article

Vi introducerar vi ett nytt koncept på Introduce där vi påbörjar bevakning på preferensaktiemarknaden.

Preferensaktier är en form av bolagsfinansiering, som är en blandning mellan obligationer och aktier.Ett av skälen för bolagen att emittera preferensaktier är att anskaffa kapital som både har begränsade rättigheter till utdelning (vilket lämnar mer uppsida och hävstång till stamaktieägarna) och räknas som eget kapital och därmed gör de existerande obligationerna både säkrare och billigare. Investerare kräver dock en riskpremie för preferensaktier eftersom de är osäkrare instrument.

Preferensaktier ger bättre rätt till bolagets tillgångar eller vinst än stamaktier vid konkurs eller likvidation. Aktier utgivna med utdelningspreferens ger aktieägaren särskild rätt till utdelning före innehavare av stamaktier, ibland med ett bestämt belopp baserat på teckningskursen uppräknad med viss kalkylränta. 

Preferensaktiens mer gynnade ställning avspeglas vanligen i ett högre marknadspris än för stamaktien, allt annat lika. Preferensaktier med hög garanterad utdelning får delvis karaktären av en företagsobligation. En viktig skillnad är dock att företagets kreditgivare går före alla aktieägare inklusive innehavare av preferensaktier i händelse av att företaget utvecklar betalningssvårigheter.

Först ut på Introduce är FastPartner Preferensaktie (lanseras inom kort).