UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

SOTKAMO SILVER HAR FÖRVÄRVAT GRUVRÄTTIGHETER I MO I RANA , NORGE

11:17 / 27 november 2013 Article

Sotkamo Silver AB har den 27 november 2013 från Gexco Norge AS förvärvat samtliga återstående gruv- och mineralrättigheter som detta bolag haft i Mo i Rana, Norge. Affären innebär att Sotkamo Silver som betalning för dessa rättigheter har kvittat hela sin fordran på Gexco Norge AS, uppgående till cirka SEK 48 miljoner inklusive upplupen ränta, enligt särskilt låneavtal mellan parterna. Detta låneavtal upprättades i samband med övertagandet av Gexco AB. Dessa rättigheter har också pantförskrivits för detta lån enligt särskilt pantavtal. Genom denna affär har dessa låne- och pantavtal upphört.

"Genom övertagandet av dessa gruv- och mineralrättigheter med betydande malmgeologisk potential, har bolaget skaffat sig en bra utgångpunkt för att kunna delta i utvecklingen av Norges mineralpotential, som de senaste åren har aktiverats i betydande mån. Vi har samtidigt försäkrat värdet på vår lånefordran genom affären", kommenterar VD Timo Lindborg.

 

Mofjell:

Gruvområdet Mofjell och dess omgivning var täckt av ett gemensamt prospekteringsprojekt av NGU (Norwegian Geological Survey), länsstyrelsen i Nordland och GEXCO Norge AS.  Projektet påbörjades år 2008 och de flesta fältarbete gjordes under åren 2008 och 2009. Undersökningar av insamlat material och rapporteringar har slutförts efter detta fältarbete.

Projektområdet omfattade Mofjellet och östra delen av Plurdalen, ett område med stor potential för ekonomiska sulfidfyndigheter som innehåller zink, koppar, bly, silver och guld. Tidigare studier har fokuserat på de geologiska förhållandena inom Mofjell-gruppen och dess relation till malmbildning. Huvudmålet har varit att bedöma potentialen för ekonomiska sulfidfyndigheter i området, inklusive anrikning av ädelmetaller. Arbetet har inkluderat luftburna, högupplöst geofysik som underlag för ytterligare fältarbeten på anomalier, inklusive provtagning och diamantborrning.

På grund av litologiska och geokemiska observationer består Mofjell-gruppen av bimodal vulkanisk-sedimentär formationer med en större mängd felsiska vulkaniska bergarter än vad som tidigare beskrivits. Denna typ av geologisk miljö med bimodal vulkanisk formation är gynnsam för rika och stora massiva sulfidfyndigheter, så kallade VMS (Volcanic-hosted Massive Sulfides). Baserat på utredningar finns det nio stycken flera kilometer långa sulfidmineraliserade zoner som har varit föremål för vekning och andra tektoniska processer efter mineraliseringen, vilket orsakar avbrott i sulfidzoner eller t.o.m. anrikning av sulfider.

I det studerade området finns det mer än 200 gamla gruvor, prospekteringsmål eller fyndigheter med sulfidkoncentrationer.  Mest anmärkningsvärt är Mofjell-gruvan som producerat 4,35 miljoner ton malm med 3,61 % zink (Zn), 0,71 % bly (Pb) och 0,31 % koppar (Cu). Den genomsnittliga silverhalten (Ag) var 10 g/ton och guldhalten (Au) 0,3 g/ton.  Mineraltillgångsuppskattning efter tidigare gruvverksamheten ger totalt återstående tillgångar på ca 3,55 miljoner ton, mestadels antagna mineraltillgångar. Halten motsvarar bruten malm. I sulfidimpregnerade delar av fyndigheten finns det guld med värden mellan 5-10 ppm. Dock har detta inte undersökts i detalj, men erbjuder ett lovande mål för framtida arbeten.  Ett annat lovande mål i detta mycket intressanta område är Sølvberget (Silverberget) med höga silverinnehåll, ibland upp till 100-300 g/ton i samband med ådror rik i blyglans. Bolaget har totalt 20 undersökningsrättigheter på området.

Bimodal vulkanisk formation innehåller både basaltiska och felsiska vulkaniska bergarter samt ibland höga guld- och silvervärden. Detta är ett gemensamt inslag med företagets huvudmål vid Sotkamo Silvergruva i Finland.

 

De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna.

Stockholm den 27 november 2014.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

 

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910 och förteckningsoptioner SE0004635290.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi