UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Mannerheim Invest lämnar budpliktsbud på Megacon

00:00 / 2 september 2009 Article

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB, org. nr. 556723-3241 (”Mannerheim Invest” eller ”Budgivaren”), har den 20 augusti 2009 förvärvat 168 900 aktier i Megacon AB (”Megacon” eller ”Bolaget”) innebärandes att Mannerheim Invests totala innehav överstiger 30 procent av rösterna i Megacon vilket medför budplikt.

Mannerheim Invest offentliggör härmed, enligt reglerna om budplikt i lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, ett kontanterbjudande om 23,0 kronor per aktie till aktieägarna i Megacon om att överlåta samtliga aktier utgivna av Megacon till Budgivaren (”Erbjudandet”). Megacons aktier är noterade på NGM Equity.

Per den 1 september 2009 har Mannerheim Invest förvärvat ytterligare 140 700 aktier innebärandes att Budgivarens direkta ägande uppgår till 691 309 aktier. Härutöver har Verkställande Direktören i Megacon Peter Stockhaus med familj skriftligen förbundit sig att avyttra sina aktier i enlighet med Erbjudandet. Därmed kontrollerar Mannerheim Invest 76,7 procent av rösterna och aktiekapitalet i Megacon genom direkt ägande och skriftliga förbindelser.

Pressmeddelandet i sin helhet kan läsas här i PDF-format