UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Diamyd Medical - Företrädesemission om 220 MSEK

00:00 / 15 september 2009 Article

Diamyd Medicals styrelse har, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra en företrädesemission om 220 Mkr. Nyemissionen stärker Diamyds förhandlingsposition i den pågående processen att hitta en industriell partner samtidigt som finansieringen för fas III-studierna tryggas. Emissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantier.

Marknaden för behandling av nydiagnostiserade barn och ungdomar med typ
1-diabetes beräknas i Europa och USA uppgå till mer än 1 miljard dollar årligen.
Mot bakgrund av den senaste tidens positiva resultat från de kliniska studierna
och det stora intresset från internationella läkemedelsbolag, genomförs
nyemissionen med ett tydligt budskap. Diamyd Medical får genom emissionen medel
att oberoende driva fas III-programmet fram till resultat, vilket ger valfrihet
för optimal struktur och tidpunkt för affärstransaktioner.

- Vi har målet inom räckhåll, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för
DiamydMedical. Vår långtidsstudie har nyligen verifierat att diabetesvaccinetDiamyd® fortfarande efter fyra år påverkar sjukdomsförloppet på ettsignifikant positivt sätt hos diabetespatienter. Affärsdiskussioner medfler än ett stort läkemedelsbolag pågår och en säkerställd finansiering fram till fas III-resultat
stärker vår position.

Villkor för nyemissionen i sammandrag

 • Nyemissionen omfattar högst 3.131.091 aktier, varav högst 157.267 A-aktier och högst 2.973.824 B-aktier
 • Emissionskursen är 70 SEK per aktie
 • Varje tjugofemtal (25) gamla aktier
  berättigar till teckning av sju (7) nya aktier
 • Företrädesrätt inom respektive aktieslag; därutöver subsidiär företrädesrätt

Preliminär tidplan för nyemissionen

 • Extra bolagsstämma - 7 oktober 2009
 • Sista dag för handel inklusive teckningsrätt -9 oktober 2009
 • Avstämningsdag för deltagande i emissionen - 14 oktober 2009
 • Beräknad dag för offentliggörande av prospekt - 14 oktober 2009
 • Teckningsperiod - 16 - 30 oktober 2009
 • Handel med teckningsrätter - 16 - 27 oktober 2009