UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Netrevelation - NE 9,6 MSEK

00:00 / 1 december 2009 Article

  • Företrädesemission på 9,6 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Netrevelation där två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,13 kronor per aktie
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 17 december 2009
  •  Företrädesemissionen som görs i syfte att förstärka bolagets finansiella ställning är i sin helhet säkerställd genom en teckningsförbindelse och en emissionsgaranti

”Vi har ett behov att kortsiktigt förstärka vår finansiella ställning. Även om resultateffekt från licensförsäljningar kommer att förstärka resultatet för 2009 har vi behov av att tillföras kapital och likviditet för att tillförsäkra bolaget tillräckliga resurser tills volymtillskott från resebyråförsäljning realiseras.Vi ser mycket positivt på att köparen Mycab International aviserat intresse för ett närmare strategiskt långsiktigt samarbete, och att de för att manifestera detta intresse erbjudit sig att garantera vår emission”, säger bolagets VD Anders Holst.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Klicka här för att läsa mer om bolagets verksamhet