UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Accelerator Nordic - Genomför nyemission

00:00 / 1 oktober 2009 Article

Styrelsen i Accelerator Nordic AB har den 1 oktober 2009 beslutat,under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att bolaget skallgenomföra en nyemission om högst 13.201.927 B-aktier med företrädesrätttill teckning för de befintliga aktieägarna varigenom bolagetsaktiekapital kan ökas med högst 13.201.927 kronor.

Bolaget kommer genomföreträdesemissionen tillföras cirka 25 miljoner kronor föreemissionskostnader. Kapitalanskaffningen innebär att aktieägarna förfem (5) innehavda aktier i Accelerator får teckna en (1) ny aktie avserie B till en teckningskurs om 1,90 kronor per aktie.

- Det är mycket välkommet att våra huvudägare på detta sätt, genomteckningsförbindelser och garanterandet av hela emissionen, visar attde tror på Accelerator och den stora potential som inryms i våradotterbolag, säger Andreas Bunge, VD för Accelerator.

Preliminär tidsplan

  • 19 november 2009 Extra bolagsstämma i Accelerator
  • 20 november 2009 Prospekt innehållande ytterligare detaljer och villkor för kapitalanskaffningen offentliggörs
  • 24 november 2009 Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i kapitalanskaffningen
  • 26 november 2009 Avstämningsdag för deltagande i kapitalanskaffningen
  • 1 december 2009 till och med 10 december 2009 Handel med teckningsrätter
  • 1 december 2009 till och med 15 december 2009 Teckningsperiod

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet